AVG

Privacy Verklaring

Verwerking persoonsgegevens bij Eimers training & activity

Versie: 1.0

Auteur: Eimers training & activity

Datum: 24 mei 2018

 

Bedrijf

Eimers training & activity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

 

Contactgegevens:

Eimers training & activity
0622062210
info@jimmyeimers.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Eimers training & activity verwerkt persoonsgegevens van cliënten en klanten. Deze hebben zich particulier aangemeld of zijn verwezen vanuit een zorgaanbieder en/of woonachtige gemeente. Eimers training & activity krijgt deze persoonsgegevens doordat de cliënt/klant gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Eimers training & activity verwerkt van de cliënten/klanten:

 • Voor- en achternaam
 • BSN
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief en vrijwillig heeft verstrekt

Voor support aan/voor haar klanten kan Eimers training & activity ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Historische gegevens over de hulpverlening

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

Eimers training & activity verwerkt persoonsgegevens van relaties, cliënten en klanten met de volgende doelen:

 • Verrichten van diensten;
 • Verrichten van diensten op basis van verwerkingsdoeleinden;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van diensten;
 • Voldoen aan een wettelijke en gemeentelijke verplichting, zoals gegevens die Eimers training & activity nodig heeft voor overdracht van de hulpverlening richting regiehouder;
 • Rapportage en verslaglegging voortgang van de hulpverlening.

 

Bewaartermijn

Eimers training & activity bewaart persoonsgegevens van cliënten en klanten. De bewaarperiode van deze persoonsgegevens betreft een duur van vijf jaren na afsluiting van het zorgverleningstraject, tenzij het verzoek van de betreffende gemeente of particulier komt deze gegevens te vernietigen.

 

Dataverlies

Eimers training & activity zal er alles aan doen om de gegevens aan de cliënt/klant veilig op te slaan. Wanneer Eimers training & activity constateert dat er cliënt/klantgegevens ontvreemd zijn, zal zij de getroffen cliënt/klant binnen 24 uur na constatering op de hoogte stellen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met de regiehouder van de hulpverlening indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en gemeentelijke verplichting. Indien gewenst kan Eimers training & activity uitsluitend met toestemming van de cliënt/klant/gezagsdrager de persoonsgegevens delen met overige derden. Eimers training & activity blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Deze mogen niet door u gecorrigeerd of verwijderd worden. Daarnast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eimers training & activity en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Eimers training & activity een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek ter inzage van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jimmyeimers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Eimers training & activity u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Eimers training & activity reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Eimers training & activity wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe worden persoonsgegevens verwijdert

Eimers training & activity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jimmyeimers.nl